Ngày 27 Tháng 1 Năm 2022 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Quy chế hoạt động

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG KH&CN TỈNH NHIỆM KỲ VIII

(GIAI ĐOẠN 2016-2020)

 

           Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, nhiệm kỳ VIII (Giai đoạn 2016-2020).

 

* Hội đồng KH&CN có nhiệm vụ tư vấn Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ. Xây dựng văn bản QPPL, ban hành cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

2. Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh. Xác định các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ (5 năm và hàng năm).

3. Kết nối, phối hợp với các tổ chức, lực lượng khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, áp dụng các thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống của địa phương.

4. Phương hướng và các giải pháp chủ yếu về bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh.

5. Kiến nghị khen thưởng các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ có giá trị và những kỹ thuật tiến bộ được áp dụng vào sản xuất và đời sống thuộc cấp tỉnh quản lý.

6. Thẩm định, phê duyệt các đề tài, dự án theo đúng định hướng phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

7. Các vấn đề quan trọng khác về khoa học, công nghệ do Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

 

* Quyền hạn và trách nhiệm:

1. Tham dự các cuộc họp thảo luận về chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có liên quan đến khoa học và công nghệ.

2. Tham dự các cuộc họp thảo luận về phương hướng, chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh; Các cuộc họp tư vấn tuyển chọn cơ quan chủ trì, xét duyệt đề cương, nghiệm thu - đánh giá kết quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo quy định.

3. Được cung cấp những thông tin, tài liệu và đến các cơ sở của địa phương nghiên cứu tình hình thực tế có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của quy định này.

4. Được đảm bảo điều kiện cần thiết và các chế độ theo quy định phục vụ công tác của Hội đồng

5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các ý kiến tư vấn và kiến nghị của mình.

 

Chi tiết Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ VIII (Giai đoạn 2016-2020)

Thông báo
Công văn số 62/SKHCN-KH ngày 24/01/2022 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học "Phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4"
Thông báo số 61/SKHCN ngày 24/1/2022 V/v Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023
Công văn số 27/SKHCN-CN ngày 13/01/2022 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2021
Công văn số 996/SKHCN-CN ngày 09/12/2021 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng năm 2021
Công văn số 992/SKHCN-KH ngày 07/12/2021 V/v đề nghị xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu
Thông báo số 781/SKHCN-TĐC V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng caonăng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Công văn số 766/SKHCN-VP ngày 23/9/2021 V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo số 106/TB-SKHCN ngày 16/9/2021 V/v Thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 226/SKHCN-KHTC ngày 15/4/2021 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022
Thông báo số 35/TB-SKHCN ngày 10/3/2021 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các Sở ban ngành
Thông báo số 151/SKHCN-KH ngày 15/3/2021 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 25/02/2021 v/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 18/2/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
3659105

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: https://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007