Ngày 27 Tháng 1 Năm 2022 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Chương trình năng suất chất lượng

 

 Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh

 

I. Giai đoạn 2012 - 2015

1) Mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế

 • Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển giao công nghệ, áp cụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

2) Nội dung:

 •  Hỗ trợ tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực quản lý

 •  Hỗ trợ triển khai xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến

 •  Hỗ trợ tham gia giải thưởng Chất lượng quốc gia, Hội chợ công nghệ - thiết bị

 •  Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới

 •  Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu tạo ra công nghệ mới

(Xem chi tiết)

3) Quy chế hoạt động:

Quy chế này quy định về thủ tục xét, cấp kinh phí cho các tổ chức/ cá nhân/ doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp) thực hiện các nội dung của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi là Chương trình). Hoạt động hỗ trợ kinh phí của Chương trình bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Lĩnh vực 1: Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng HACCP, ISO 14001, ISO 17025, ISO 22000, GAP, TQM, GMP, ISO 9001, OHSAS 18001, SFQ; SA 8000.

 • Lĩnh vực 2: Đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Cúp vàng sản phẩm tại Chợ công nghệ và thiết bị cấp tỉnh, vùng và cấp quốc gia; Giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao, Hội chợ quốc tế thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.  

 • Lĩnh vực 3: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới.

 • Lĩnh vực 4: Hỗ trợ đổi mới và tạo ra công nghệ mới, áp dụng cho những công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường.

(Xem chi tiết)

4) Kế hoạch thực hiện:

5) Một số nội dung đã triển khai:

 • HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn: 30 triệu đồng;

 • ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường: 25 triệu đồng;

 • ISO 17025 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn: 25 triệu đồng;

 • ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: 20 triệu đồng;

 • GAP - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt: 20 triệu đồng;

 • TQM: Quản lý chất lượng toàn diện: 20 triệu đồng;

 • GMP: Thực hành sản xuất tốt: 20 triệu đồng;

 • ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu: 15 triệu đồng;

 • OHSAS 18001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp: 15 triệu đồng;

 • SA 8000 - Trách nhiệm xã hội: 15 triệu đồng;

 • SFQ - Chất lượng an toàn thực phẩm: 15 triệu đồng.

 6) Một số biểu mẫu

7) Một số Văn bản

 • Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/05/2010 Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 Về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020.

 

II. Giai đoạn 2014 - 2020

1. Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk"

- Công văn tuyên truyền Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk" giai đoạn 2014 - 2020 (Công văn 141/SKHCN-TĐC ngày 22/3/2016).

- Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk" giai đoạn 2014 - 2020 (Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2014)

- Kế hoạch tổng thể dự án (Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 11/01/2016).

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ (Biểu mẫu).

- Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thay đổi Phó Trưởng ban thường trực Ban điều hành dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đọan 2014 - 2020" (Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/6/2018).

 

III. Giai đoạn 2021 - 2025

1. Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030

- Công văn tuyên truyền “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030” (Công văn 781/SKHCN-TĐC ngày 21/7/2021)

- Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030” (Công văn số 6648/KH-UBND ngày 21/7/2021)

 

 


Thông báo
Công văn số 62/SKHCN-KH ngày 24/01/2022 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học "Phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4"
Thông báo số 61/SKHCN ngày 24/1/2022 V/v Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023
Công văn số 27/SKHCN-CN ngày 13/01/2022 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2021
Công văn số 996/SKHCN-CN ngày 09/12/2021 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng năm 2021
Công văn số 992/SKHCN-KH ngày 07/12/2021 V/v đề nghị xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu
Thông báo số 781/SKHCN-TĐC V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng caonăng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Công văn số 766/SKHCN-VP ngày 23/9/2021 V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo số 106/TB-SKHCN ngày 16/9/2021 V/v Thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 226/SKHCN-KHTC ngày 15/4/2021 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022
Thông báo số 35/TB-SKHCN ngày 10/3/2021 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các Sở ban ngành
Thông báo số 151/SKHCN-KH ngày 15/3/2021 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 25/02/2021 v/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 18/2/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
3659132

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: https://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007