Ngày 22 Tháng 5 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

 


Quyết định số 236/QĐ-SKHCN ngày 24/9/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về việc Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (viết tắt là Chi cục), có chức năng thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chi cục, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện dịch vụ công về kiểm định và hiệu chuẩn các loại phương tiện đo lường phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, các nhân theo quy định.

b) Phân tích, thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

c) Thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định;

d) Thực hiện các hoạt động tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, tư vấn về sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa, tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định;

đ) Hỗ trợ các nghiệp vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan chức năng;

e) Thực hiện các dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân;

g) Liên doanh, liên kết sản xuất, bảo trì, sữa chữa, chế tạo, lắp đặt, cung cấp trang thiết bị đo lường theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật;

i) Quản lý, liên kết chuẩn công tác với chuẩn chính, chuẩn quốc gia; đảm bảo độ chính xác, tính pháp lý các loại chuẩn, phương tiện đo lường của đơn vị;

k) Thực hiện việc thu, nộp, quản lý, chi phí liên quan đến dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện công tác quản lý nhân sự, chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị;

m) Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

n) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Chi cục, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan theo quy định;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm gồm có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, các viên chức và hợp đồng lao động thuộc 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

b) Phòng Kỹ thuật - Dịch vụ;

c) Phòng Thử nghiệm.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng, Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo đề nghị của Chi cục Trưởng và theo quy định hiện hành.

Trung tâm xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ ủa Trung tâm tham mưu Chi cục trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Thông báo
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1955135

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007