Ngày 16 Tháng 4 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Quy chế hoạt động

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG KH&CN TỈNH NHIỆM KỲ VIII

(GIAI ĐOẠN 2016-2020)

 

           Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, nhiệm kỳ VIII (Giai đoạn 2016-2020).

 

* Hội đồng KH&CN có nhiệm vụ tư vấn Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ. Xây dựng văn bản QPPL, ban hành cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

2. Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh. Xác định các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ (5 năm và hàng năm).

3. Kết nối, phối hợp với các tổ chức, lực lượng khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, áp dụng các thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống của địa phương.

4. Phương hướng và các giải pháp chủ yếu về bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh.

5. Kiến nghị khen thưởng các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ có giá trị và những kỹ thuật tiến bộ được áp dụng vào sản xuất và đời sống thuộc cấp tỉnh quản lý.

6. Thẩm định, phê duyệt các đề tài, dự án theo đúng định hướng phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

7. Các vấn đề quan trọng khác về khoa học, công nghệ do Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

 

* Quyền hạn và trách nhiệm:

1. Tham dự các cuộc họp thảo luận về chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có liên quan đến khoa học và công nghệ.

2. Tham dự các cuộc họp thảo luận về phương hướng, chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh; Các cuộc họp tư vấn tuyển chọn cơ quan chủ trì, xét duyệt đề cương, nghiệm thu - đánh giá kết quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo quy định.

3. Được cung cấp những thông tin, tài liệu và đến các cơ sở của địa phương nghiên cứu tình hình thực tế có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của quy định này.

4. Được đảm bảo điều kiện cần thiết và các chế độ theo quy định phục vụ công tác của Hội đồng

5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các ý kiến tư vấn và kiến nghị của mình.

 

Chi tiết Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ VIII (Giai đoạn 2016-2020)

Thông báo
Thông báo số 226/SKHCN-KHTC ngày 15/4/2021 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngan sách KH&CN năm 2022
Thông báo số 35/TB-SKHCN ngày 10/3/2021 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các Sở ban ngành
Thông báo số 151/SKHCN-KH ngày 15/3/2021 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 25/02/2021 v/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 18/2/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 19/01/2021 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
3061809

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007