Ngày 20 Tháng 10 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở

DANH MỤC THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 - 2019 CẤP CƠ SỞ

 

TT

Tên đề tài

Đơn vị thực hiện

Thời gian

 
 
1

Tạo lập Nhãn hiệu chứng nhận Mắc ca Krông Năng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Năng

6/2018

5/2019

 

 

DANH MỤC THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - 2018 CẤP CƠ SỞ

 

TT

Tên đề tài

Đơn vị thực hiện

Thời gian

 
 
1

Tạo lập nhãn hiệu Tập thể Tinh dầu sả Ea Tir

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ea H’Leo

 

9/2017

 

6/2018

 
2

Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Ana

12/2017