Ngày 23 Tháng 5 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Thanh tra Sở

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  

THANH TRA SỞ  

           

Quyết định số 232/QĐ-SKHCN ngày 24/9/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

            1. Vị trí, chức năng  

Thanh tra Sở là tổ chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ định kỳ hàng năm hoặc đột xuất trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện;

b) Thanh tra hành chính việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

c) Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

d) Hướng dẫn, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định pháp luật về thanh tra;

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở;

e) Tổ chức tiếp công dân, thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

g) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

h) Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

i) Tổng hợp báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

            3. Cơ cấu tổ chức  

Thanh tra Sở gồm Chánh Thanh tra, không qua 02 Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên và cán bộ thanh tra (công chức khác). Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở. Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định hiện hành.

Thông báo
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1957479

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007