Ngày 23 Tháng 8 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Thanh tra Sở

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  

THANH TRA SỞ  

           

Quyết định số 232/QĐ-SKHCN ngày 24/9/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

            1. Vị trí, chức năng  

Thanh tra Sở là tổ chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ định kỳ hàng năm hoặc đột xuất trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện;

b) Thanh tra hành chính việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

c) Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

d) Hướng dẫn, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định pháp luật về thanh tra;

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở;

e) Tổ chức tiếp công dân, thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

g) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

h) Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

i) Tổng hợp báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

            3. Cơ cấu tổ chức  

Thanh tra Sở gồm Chánh Thanh tra, không qua 02 Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên và cán bộ thanh tra (công chức khác). Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở. Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định hiện hành.

Thông báo
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Mẫu báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (hoặc 9001:2015) năm 2019
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2150130

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007