Ngày 22 Tháng 5 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Phòng Quản lý Khoa học

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

Quyết định số 232/QĐ-SKHCN ngày 24/9/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

1. Vị trí, chức năng

Phòng Quản lý Khoa học là tổ chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thựuc hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa  bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

            a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Thông báo cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức khoa học và công nghệ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh hàng năm;

d) Tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

đ) Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

e) Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định thành pjâp, giải thể Hội đồng Khoa học và Công nghệ của tỉnh theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

 

g) Là ủy viên thường trực hoặc thư ký Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh;

 

h) Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, các nhân;

i) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức

            Phòng Quản lý Khoa học gồm Trưởng phòng, không quả 02 Phó Trưởng phòng và các công chức. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định hiện hành.

Thông báo
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1955069

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007