Ngày 22 Tháng 5 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

 

Quyết định số 232/QĐ-SKHCN ngày 24/9/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

1. Vị trí, chức năng

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở là tổ chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ ở các Sở, ngành, cấp huyện theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a)  Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;

b) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ ủy bản nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ( gọi tắt là ủy ban nhân dân huyện) triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trện địa bàn huyện, hướng dẫn lập dựu toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp huyện;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo, đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện hàng năm;

d) Tổ chức xét chọn, thẩm định, kiểm tra tiến độ, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện;

đ) Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

e) Hỗ trợ ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức

             Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở gồm có Trưởng phòng, không quả 02 Phó Trưởng phòng và các công chức. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định hiện hành.

Thông báo
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1954988

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007