Ngày 26 Tháng 2 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Lịch sử hình thành


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK

 

I. Tên gọi qua các thời kỳ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ. Sở được thành lập từ năm 1978 với tên gọi ban đầu là Ban Khoa học kỹ thuật. Kể từ khi thành lập đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi cũng như chức năng nhiệm vụ như sau:

Năm 1978: Ban khoa học kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 327 ngày 06/6/1978 của UBND tỉnh. Bước đầu, Ban khoa học kỹ thuật có nhiệm vụ: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về: Phương hướng nhiệm vụ về công tác khoa học kỹ thuật lâu dài và trước mắt; Chỉ đạo việc nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông, lâm, công nghiệp và đời sống; Nghiên cứu chính sách chế độ đào tạo sử dụng hợp lý cán bộ khoa học kỹ thuật; Chỉ đạo việc kế hoạch hoá công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật của các huyện thị, Ty, ban ngành trong tỉnh; Chỉ đạo, tổ chức xây dựng nề nếp quản lý khoa học kỹ thuật trong địa phương trên 3 mặt: Tiêu chuẩn hoá, Kiểm tra chất lượng sản phẩm, Kiểm định đo lường…

Năm 1983, Ban khoa học kỹ thuật được đổi tên thành Ủy ban khoa học và kỹ thuật theo Quyết định số 48 QĐ-UB ngày 08/8/1983.

Năm 1988, Ủy ban khoa học và kỹ thuật được đổi tên thành Ban khoa học và kỹ thuật theo Thông báo số 06 TB/UB ngày 18/01/1988.

Năm 1993, Ban khoa học và kỹ thuật được đổi tên thành Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường theo Quyết định số 989/QĐ-UB ngày 16/11/1993. Lúc này, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường có 03 phòng chuyên môn (Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ, Phòng Quản lý Môi trường, Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ) và 03 đơn vị trực thuộc (Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trạm Thực nghiệm Sinh học).

Từ năm 2003 đến nay, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường đổi tên thành Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 73/2003/QĐ-UB ngày 27/5/2003 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Chức năng hiện nay của Sở Khoa học và Công nghệ là tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Hiện Sở Khoa học và Công nghệ có 07 phòng chuyên môn và 04 đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:

* Các phòng chuyên môn:    

- Văn Phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Phòng Quản lý khoa học

- Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

- Phòng Quản lý Chuyên ngành

- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

* Các đợn vị trực thuộc:       

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN

- Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

II. Lãnh đạo qua các thời kỳ

1. Kỹ sư Trần Lý

- Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng Ban Khoa học kỹ thuật từ năm 1978 đến năm 1981.

2. Kỹ sư Nguyễn An Vinh

- Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng Ban Khoa học kỹ thuật từ năm 1981 đến năm 1982.

3. Phó Tiến sĩ Nguyễn Mười

- Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng Ban Khoa học kỹ thuật từ năm 1982 đến năm 1983.

4. Bác sĩ Thú y Đoàn Huy Diệu

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1984 đến năm 1986.

5. Kỹ sư Bùi Thị Tân

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1986 đến năm 1987.

6. Kỹ sư Võ An Bang

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1987 đến năm 1988.

- Trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1988 đến năm 1989.

7. Cử nhân Nguyễn Hữu Trí

- Quyền Trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1989 đến năm 1991.

- Trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1991 đến năm 1995.

- Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường từ năm 1995 đến năm 2002.

8. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Độ

- Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường từ năm 2002 đến năm 2003.

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ năm 2003 đến năm 2004.

9. Tiến sĩ Y Ghi Niê

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ năm 2004 đến tháng 8/2012.

10. Thạc sĩ Phan Xuân Lĩnh

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2015.

11. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nam

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ 15/4/2015 đến tháng 4/2018.

12. Tiến sĩ Đinh Khắc Tuấn

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ tháng 05/2018 đến nay.

Thông báo
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 25/TB-SKHCN ngày 10/02/2020 V/v Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 12/02/2020 V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 06/02/2020 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2309852

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007