Ngày 14 Tháng 12 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Lịch sử hình thành


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK

 

I. Tên gọi qua các thời kỳ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ. Sở được thành lập từ năm 1978 với tên gọi ban đầu là Ban Khoa học kỹ thuật. Kể từ khi thành lập đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi cũng như chức năng nhiệm vụ như sau:

Năm 1978: Ban khoa học kỹ thuật được thành lập theo quyết định số 327, ngày 06/6/1978 của UBND tỉnh. Bước đầu, Ban khoa học kỹ thuật có nhiệm vụ: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về: Phương hướng nhiệm vụ về công tác khoa học kỹ thuật lâu dài và trước mắt; Chỉ đạo việc nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông, lâm, công nghiệp và đời sống; Nghiên cứu chính sách chế độ đào tạo sử dụng hợp lý cán bộ khoa học kỹ thuật; Chỉ đạo việc kế hoạch hoá công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật của các huyện thị, Ty, ban ngành trong tỉnh; Chỉ đạo, tổ chức xây dựng nề nếp quản lý khoa học kỹ thuật trong địa phương trên 3 mặt: Tiêu chuẩn hoá, Kiểm tra chất lượng sản phẩm, Kiểm định đo lường…

Năm 1983, Ban khoa học kỹ thuật được đổi tên thành Ủy ban khoa học và kỹ thuật theo Quyết định số 48 QĐ-UB, ngày 08/8/1983.

Năm 1988, Ủy ban khoa học và kỹ thuật được đổi tên thành Ban khoa học và kỹ thuật theo Thông báo số 06 TB/UB, 18 tháng 01 năm 1988.

Năm 1993, Ban khoa học và kỹ thuật được đổi tên thành Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường theo quyết định số: 989/QĐ-UB, ngày 16/11/1993. Lúc này, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường có 03 phòng chuyên môn (phòng quản lý khoa học - công nghệ, phòng quản lý môi trường, phòng tổ chức - hành chính - tài vụ) và 03 đơn vị trực thuộc (Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ, Trạm thực nghiệm sinh học).

Từ năm 2003 đến nay, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường đổi tên thành Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 73/2003/QĐ-UB, ngày 27/5/2003 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Chức năng hiện nay của Sở Khoa học và Công nghệ là tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Hiện Sở Khoa học và Công nghệ có 08 phòng chuyên môn và 04 đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:

* Các phòng chuyên môn:    

- Văn Phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Phòng Quản lý khoa học

- Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

- Phòng Quản lý Chuyên ngành

- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

* Các đợn vị trực thuộc:       

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN

- Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

II. Lãnh đạo qua các thời kỳ

1. Kỹ sư Trần Lý

- Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng Ban Khoa học kỹ thuật từ năm 1978 đến năm 1981.

2. Kỹ sư Nguyễn An Vinh

- Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng Ban Khoa học kỹ thuật từ năm 1981 đến năm 1982.

3. Phó Tiến sĩ Nguyễn Mười

- Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng Ban Khoa học kỹ thuật từ năm 1982 đến năm 1983.

4. Bác sĩ Thú y Đoàn Huy Diệu

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1984 đến năm 1986.

5. Kỹ sư Bùi Thị Tân

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1986 đến năm 1987.

6. Kỹ sư Võ An Bang

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1987 đến năm 1988.

- Trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1988 đến năm 1989.

7. Cử nhân Nguyễn Hữu Trí

- Quyền Trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1989 đến năm 1991.

- Trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật từ năm 1991 đến năm 1995.

- Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường từ năm 1995 đến năm 2002.

8. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Độ

- Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường từ năm 2002 đến năm 2003.

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ năm 2003 đến năm 2004.

9. Tiến sĩ Y Ghi Niê

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ năm 2004 đến tháng 8/2012.

10. Thạc sĩ Phan Xuân Lĩnh

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2015.

11. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nam

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ 15/4/2015 đến tháng 4/2018.

12. Tiến sĩ Đinh Khắc Tuấn

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ tháng 05/2018 đến nay.

Thông báo
Thông báo 171/TB-SKHCN, V/v xây dựng thuyết minh Dự án "Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận gà thịt Ea Kar" thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020
Thông báo số 167/TB-SKHCN ngày 13/11/2018, tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019
Thông báo V/v viết thu hoạch các kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
Thông báo 139/TB-SKHCN ngày 06/9/2018, V/v kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 137/TB-SKHCN ngày 31/8/2018, V/v niêm yết và thực hiện 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 127/TB-SKHCN ngày 14/8/2018, Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Công văn số 30/TĐC-QLĐL ngày 18/7/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN, ngày 15/6/2018 của Bộ KH&CN
Thông báo số 82/TB-SKHCN ngày 11/5/2018 V/v niêm yết và thực hiện 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1725314

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007